پروژه ویلایی اَنا
کارفرما: زهره جلیل زادگان

موقعیت: رودهن، شهرک ویلایی اَنا

کاربری : ویلایی

سال اتمام پروژه : 1399

مساحت : 910 متر مربع

تعداد طبقات : 4 طبقه

طراحی معماری : شرکت روند تولید فرم ( GOF Studio )

پیاده سازی و اجراء : شرکت روند تولید فرم (GOF Studio )

 

https://gofstudio.com/wp-content/uploads/2023/08/anna-final-gof.mp4

دگرگونیِ فضا و مکان هر نقطه از يک سطح موبيوسی در عين حال که درون است، بيرون نيز می‌باشد…! در عین حال که بالا است، پایین نیز می باشد…!

بنابراين در يک تغيير پيوسته، نوعی دگرگونی در ماهيت يک فضا صورت می‌گيرد. در واقع در اين حالت فضا خاصيت دو گانه اما پيوسته پيدا می‌کند.

فضایِ ميانِ «برون و درون»، «بالا و پایین»، «پيوستگی» و «تکرار» با يک تعريفِ رياضی به يک سطــــــحِ هندسی تبديل می‌شود، سطحی که بر آن در هر لحظه

هم درونِ فضا هستيم و هم بیرون … هم سطــــحِ بالا هستیم هم پایین …


Linkedin-in


Instagramاینجا کلیک کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ویلای اَنا،  باز تعریفی از ارتباط میان یک ساختارِ مرکزی کل در سطوح مختلف و اجزای تشکیل دهنده آن است، که هر کدام از صفحات می تواند به صورت مستقل، به عنوان نطقه ی گرانشِ اصلی فضا (با توجه به عملکرد) پاسخگوی نیاز همزمانِ کاربرها در هر لایه باشد.